Algemene voorwaarden – MyHomeServices B.V.

 

1.  Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. MyHomeServices: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MyHomeServices B.V. gevestigd aan De Lismortel 31 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54422205;

b. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de app;

c. App: de mobiele softwareapplicatie die door MyHomeServices is ontwikkeld;

d. Leverancier: een bedrijf die producten en/of diensten aan de gebruiker kan leveren of levert en/of die werkzaamheden voor de gebruiker kan uitvoeren of uitvoert.

 

2.  Algemeen

2.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder gebruik van de app.

2.2  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4  Op het gebruik van de app blijven de voorwaarden van de mobiele provider van de gebruiker van toepassing. De mobiele provider van de gebruiker kan kosten in rekening brengen voor de toegang tot netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de app.

 

3.  Downloaden, account en inloggegevens

3.1  Voordat de gebruiker de app kan downloaden, dient de gebruiker aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

3.2  Nadat de gebruiker de app gedownload heeft, dient hij een account aan te maken bij MyHomeServices om gebruik te kunnen maken van de app. De gebruiker kan een account aanmaken met zijn e-mailadres of via zijn bestaande Twitter of Facebook account.

3.3  Nadat de gebruiker een account heeft aangemaakt, ontvangt de gebruiker van MyHomeServices een welkomse-mail.

3.4  De gebruiker dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens.

3.5  Indien de gebruiker constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de gebruiker MyHomeServices daarvan onverwijld in kennis te stellen.

3.6  MyHomeServices heeft het recht het account van de gebruiker te blokkeren, indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of onrechtmatig jegens MyHomeServices handelt. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

 

4.  Dienstverlening

4.1  MyHomeServices heeft het recht de inhoud en werking van de app en haar dienstverlening zonder nadere aankondiging te wijzigen.

4.2  MyHomeServices garandeert niet dat door het gebruik van de app het door de gebruiker gewenste resultaat wordt bereikt.

4.3  Het gebruik van de app is kosteloos.

4.4  De eventueel via de app kenbaar gemaakte tarieven en prijzen zijn afkomstig van leveranciers. De vermelde tarieven en prijzen zijn inclusief btw. De vermelde tarieven en prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen slechts voor een bepaalde periode gelden. MyHomeServices kan niet garanderen dat de vermelde tarieven en prijzen correct zijn. Indien de gebruiker er zeker van wil zijn dat de via de app kenbaar gemaakte tarieven en prijzen correct zijn, dan dient de gebruiker contact op te nemen met de betreffende leverancier.

 

5.  Verplichtingen van de gebruiker

5.1  Het is de gebruiker niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de app dat daardoor schade kan ontstaan aan de app en/of aan derden of waardoor een storing in de beschikbaarheid ontstaat.

5.2  De gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

5.3  De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account.

5.4  Het is de gebruiker niet toegestaan de app voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de app aan de gebruiker ter beschikking is gesteld.

5.5  De gebruiker kan geen aanspraak maken op updates en/of vernieuwingen van en/of aanvullingen op de app. MyHomeServices kan niet verplicht worden tot het ondersteunen of onderhouden van de app. De gebruiker accepteert de app zoals deze is.

5.6  De gebruiker vrijwaart MyHomeServices tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de app of internet, dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen die volgen uit deze algemene voorwaarden.

5.7  Het is de gebruiker niet toegestaan de app op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de goede naam van MyHomeServices wordt aangetast.

5.8  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van het gebruik van de app.

 

6.  Oneigenlijk gebruik van de app

6.1  Het is de gebruiker niet toegestaan de app te gebruiken in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.

6.2  De gebruiker zal geen informatie middels de app verspreiden die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

c. de rechten van derden schendt;

d. ethisch onverantwoord is.

6.3  Indien de gebruiker de mogelijkheid heeft om een beoordeling van een leverancier te plaatsen, dan heeft MyHomeServices het recht de beoordeling van de gebruiker over een bepaalde leverancier, zonder voorafgaande aankondiging, te verwijderen. MyHomeServices kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een beoordeling over een leverancier die door een andere gebruiker is geplaatst. MyHomeServices is niet verplicht de inhoud van de beoordelingen van gebruikers te controleren.

 

7.  Inhoud van de app en buitengebruikstelling

7.1  MyHomeServices is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor data die door de gebruiker ingebracht wordt in de app.

7.2  MyHomeServices heeft het recht om op elk moment de app buiten gebruik te stellen als een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruiken van de app ontregelt.

 

8.  Positie van MyHomeServices

8.1  Indien de gebruiker naar aanleiding van het gebruik van de app met een leverancier een overeenkomst aangaat, dan is dat een overeenkomst tussen de betreffende leverancier en de gebruiker. MyHomeServices is geen partij bij deze overeenkomst. De betreffende leverancier kan zijn eigen algemene voorwaarden op de overeenkomst met de gebruiker van toepassing verklaren.

8.2  Indien een leverancier zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet nakomt, dan is dat een zaak tussen de leverancier en de gebruiker en dient de gebruiker de leverancier daarop aan te spreken en niet MyHomeServices. MyHomeServices kan niet garanderen dat de leverancier zijn verplichtingen jegens de gebruiker zal nakomen.

 

9. Data

9.1  MyHomeServices zal zich geen toegang verschaffen tot de data die via de app wordt ingevoerd.

 

10.  Aansprakelijkheid

10.1  De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van de app. MyHomeServices staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de app voor welk doel of gebruik dan ook.

10.2  De app wordt via het internet en mobiele netwerken aan de gebruiker ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de app kan worden beïnvloed door factoren die niet aan MyHomeServices zijn toe te rekenen. MyHomeServices kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de gebruiker lijdt doordat de app niet of niet volledig aan de gebruiker ter beschikking kan worden gesteld.

10.3  MyHomeServices garandeert niet dat de app foutloos of ononderbroken zal functioneren of dat alle bugs en fouten in de app verholpen zullen worden. MyHomeServices wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de app uitdrukkelijk van de hand.

10.4  MyHomeServices kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de gebruiker toegepaste inlogcodes. MyHomeServices kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van het account van de gebruiker.

10.5  MyHomeServices aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden.

10.6  MyHomeServices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die zichtbaar is via de app die afkomstig is van een leverancier.

10.7  Het kan zijn dat de informatie die wordt weergegeven via de app onjuist en/of onvolledig is. MyHomeServices is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de app of veroorzaakt door technische storingen. MyHomeServices kan niet garanderen dat informatie beschikbaar gesteld via de app over leveranciers en/of over producten en diensten die leveranciers aanbieden correct en up-to-date is.

10.8  MyHomeServices kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of wijziging van (mobiele) apparaten van de gebruiker als gevolg van het downloaden of het gebruik van de app.

10.9  MyHomeServices is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit deze algemene voorwaarden of welke volgen uit de wet.

10.10  MyHomeServices is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

10.11  MyHomeServices is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, opgelegde boetes en gemiste besparingen.

10.12  Alle aanspraken jegens MyHomeServices die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij MyHomeServices zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

11. Overmacht

11.1  MyHomeServices is niet gehouden tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop MyHomeServices geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

11.2  MyHomeServices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de gebruiker indien er sprake is van overmacht.

 

12.  Intellectuele eigendomsrechten

12.1  Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de app (incl. standaardaanpassingen en updates), de achterliggende software, databanken, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan MyHomeServices of aan haar licentiegever(s). De app en alle informatie die daarop wordt weergegeven mag niet, zonder voorafgaande toestemming van MyHomeServices, worden gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

12.2  MyHomeServices verleent de gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar en herroepelijke licentie om de app te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van MyHomeServices vereist.

12.3  Het is de gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de app, databanken, documentatie of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

12.4  Het is MyHomeServices toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de app.

12.5  Het is niet toegestaan:

a.  de app na te bouwen, te kopiëren, te reproduceren of te onderwerpen aan reverse engineering;

b.  methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de app of inhoud verzamelt of watermerken of auteursrechtvermeldingen uit de inhoud te verwijderen;

c.  afgeleide producten van welke aard dan ook van de app te maken.

 

13.  Beëindiging

13.1  MyHomeServices kan op elk moment het gebruik van de app beëindigen, beperkingen aan het gebruik van de app stellen en/of de toegang tot de app geheel of gedeeltelijk blokkeren.

13.2  Indien de gebruiker geen gebruik meer wil maken van de app, dan kan de gebruiker de app verwijderen van zijn (mobiele) apparaat.

 

14.  Geheimhouding

14.1  MyHomeServices is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het gebruik van de app van de gebruiker heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de gebruiker is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2  MyHomeServices verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.

14.3  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, MyHomeServices gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MyHomeServices zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MyHomeServices niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

15.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1  Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de app is Nederlands recht van toepassing.

15.2  Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van MyHomeServices is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat MyHomeServices zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.